Asociatia Administratorilor de Păduri

Suntem asociaţia profesională care reprezintă ocoalele silvice de regim din România care administrează fond forestier sau prestează servicii silvice la alți proprietari decât statul.

Anul înfiinţării: 2004

În anul 2015 a primit statutul de utilitate publică prin Hotărârea nr. 405 din 03/06/2015.

În prezent asociația are 111 ocoale silvice de regim membre

Total ocoale silvice de regim membre pe regiunile geografice

Scopul asociației:

 • Administrarea durabilă a pădurilor, gestionarea ariilor naturale protejate;
 • Informarea și educarea în scopul conservării biodiversității;
 • Partener de dialog cu autoritățile statului;
 • Certificarea calității profesionale a structurilor de administrare.

Obiectivele asociației:

 • Promovarea intereselor administratorilor de păduri, în conformitate cu prevederile
  legale;
 • Participarea la manifestările și acțiunile specifice domeniului de activitate;
 • Realizarea de acţiuni care să conducă la crearea unui cadru juridic și instituţional modern pentru administrarea pădurilor, gestionarea ariilor naturale protejate și conservarea naturii;
 • Informarea și educarea publicului pentru conservarea biodiversității și promovarea unei atitudini responsabile față de natură;
 • Reprezentarea internă și internaţională a administratorilor de păduri;
 • Asigurarea sprijinului pentru respectarea prevederilor din cadrul legislativ specific în vigoare privitor la interesele ocoalelor silvice de regim și ale personalului angajat în structurile de administrare a pădurilor;
 • Sprijinirea și/sau crearea de parteneriate cu organizaţii și instituţii implicate în domeniul silvic și domenii conexe.

Activitatea ocoalelor membre:

Ocoalele membre AAP administreaza o suprafață de fond forestier  de 1,4 milioane ha (ce reprezintă 22% din suprafața fondului forestier național).

Situația pe suprafața administrată este următoarea:

Suprafață fond forestier administrată pe regiuni geografice

(mii ha)

Suprafață de fond forestier administrată de ocoalele silvice AAP

Suprafață de fond forestier administrată pe tipul de proprietate

Suprafață de fond forestier administrată pe specii / categorii de specii

Conform legii, ocoalele silvice, prin activitatea lor, trebuie:

  • Să asigure elaborarea amenajamentelor silvice (planurilor de management) și respectarea prevederile acestora;
  • Să asigure paza și integritatea fondului forestier;
  • Să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;
  • Să realizeze lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor;
  • Să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor;
  • Să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
  • Să recolteze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;
  • Să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

Ponderea suprafeței regenerate natural și artificial pe specii

a. În ceea ce privește regenerarea pădurii, anual sunt regenerate 7 mii hectare, din care:

 • 66% regenerări naturale
 • 34% regenerări artificiale

Anual sunt folosite în lucrările de regenerare:

 • 12,5 milioane puieți
 • 250 kg semințe

Lucrări de îngrijire a culturilor tinere și regenerărilor naturale sunt asigurate anual pe 58 mii hectare.

Totodată, sunt executate lucrări de ajutorare a regenerării naturale pe 3 mii hectare, care includ:

 • Lucrări pentru instalarea seminţişului (25%)
 • Semănături şi plantaţii sub masiv (1%)
 • Lucrări de întreţinere a seminţişului (74%)

Costul acestor lucrări (exceptând valoarea puieților) este de 31 milioane lei, din care 90% se asigură din fonduri proprii.

Suprafața parcursă cu tăieri care asigură regenerarea pădurilor este de 35 mii hectare, din care:

 • 51% Tăieri de regenerare în codru
 • 1% Tăieri de regenerare în crâng
 • 48% Tăieri de conservare
 • Suprafața parcursă cu tăieri de îngrijire în păduri tinere (degajări, curățiri, rărituri) este de 34 mii hectare.

Masa lemnoasă recoltată anual este de 4 milioane mc (22 % din volumul recoltat la nivel național), cu următoarele ponderi:

Ponderea pe specii / categorii de specii a volumului exploatat

Activitatea specifică ocoalelor silvice este desfășurată de cei 3,5 mii de angajați, din care 73% angajați silvici (ingineri, tehnicieni, pădurari).

Ponderea volumului exploatat pe tipul de produse și tăieri

TOP